?

Log in

No account? Create an account
Переклад іноземних прізвищ - Про переклад з української та на українську [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Переклад іноземних прізвищ [Dec. 2nd, 2006|11:37 pm]
Про переклад з української та на українську
translate_ua
[irengloria]
Декотрі перекладачі, керуючись неусталеністю правопису, радше спотворюють, ніж відтворюють оригінал. Здається, основним правилом перекладу власних імен має бути якнайближче їх звучання до мови оригіналу. Отже, варіанти "Фройд" і "Вітгенштайн" можна лише вітати. А от щодо Дюркгайма (укр. переклад "Е.Дюркгайм "Самогубство"") - це грубий ляпсус. Ну, був би він Еріхом, то був би Дюркгаймом, але ж він Еміль! Не підкажете, як найближче до французької прочитати "Durkheim"? "Дюркейм"? І що робити з "Riceur" (перепрошую, тут опечатка. Правильно - "Ricoeur")? "Рикьор", "Рікьор" чи "Рікер"? Щодо англійської, я не розумію, яким чином пішла мода переробляти Х"юма (Hume) на Г"юма? (Є ще "Юм" - калька з російського прочитання цього прізвища на французький лад у 19 ст.) До речі, яке звучання "Хайдеггер" чи "Гайдеггер" ближче до німецького "Heidegger"? Наприкінці хочу поставити під сумнів доречність спрощення подвійних приголосних, коли "Popper", "Gellner" читаються як "Попер", "Гелнер". Чи може хтось пояснити, який сенс так спотворювати оригінальне звучання прізвищ?
linkReply

Comments:
From: irengloria
2006-12-03 01:55 pm (UTC)
Щодо транслітерації "Н" як "Г" чи "Х" - тут дійсно дискусійне питання. Якщо для росіян залишається єдиний варіант "Х" (їхнє звучання "Г" відповідає "G"), то для нас це не так однозначно. В одному з вищенаведених коментарів носій мови зазначив, що ближчий варіант "Х". Хоча, тут, мабуть, остаточний варіант усталиться з часом.
А от щодо діаспорних українців - я б обережніше ставилась до їхніх аргументів (особливо, коли питання стосується фонетики), бо переважна більшість діаспори розмовляє українською з акцентом.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: che_lav_eki
2006-12-03 08:34 pm (UTC)
У старої діаспори взагалі вже створилась власна українська мова, але я б не говорила про діаспору, як про однорідну масу людей.
(Reply) (Parent) (Thread)