?

Log in

No account? Create an account
Переклад іноземних прізвищ - Про переклад з української та на українську — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Переклад іноземних прізвищ [Dec. 2nd, 2006|11:37 pm]
Про переклад з української та на українську
translate_ua
[irengloria]
Декотрі перекладачі, керуючись неусталеністю правопису, радше спотворюють, ніж відтворюють оригінал. Здається, основним правилом перекладу власних імен має бути якнайближче їх звучання до мови оригіналу. Отже, варіанти "Фройд" і "Вітгенштайн" можна лише вітати. А от щодо Дюркгайма (укр. переклад "Е.Дюркгайм "Самогубство"") - це грубий ляпсус. Ну, був би він Еріхом, то був би Дюркгаймом, але ж він Еміль! Не підкажете, як найближче до французької прочитати "Durkheim"? "Дюркейм"? І що робити з "Riceur" (перепрошую, тут опечатка. Правильно - "Ricoeur")? "Рикьор", "Рікьор" чи "Рікер"? Щодо англійської, я не розумію, яким чином пішла мода переробляти Х"юма (Hume) на Г"юма? (Є ще "Юм" - калька з російського прочитання цього прізвища на французький лад у 19 ст.) До речі, яке звучання "Хайдеггер" чи "Гайдеггер" ближче до німецького "Heidegger"? Наприкінці хочу поставити під сумнів доречність спрощення подвійних приголосних, коли "Popper", "Gellner" читаються як "Попер", "Гелнер". Чи може хтось пояснити, який сенс так спотворювати оригінальне звучання прізвищ?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: gf_yamato
2006-12-02 11:04 pm (UTC)
Riceur, якщо за звучанням, то Рісьор чи Рісюр.
(Reply) (Thread)
From: irengloria
2006-12-03 02:14 am (UTC)
Перепрошую за неточність з мого боку. Уточнюючи написання даного прізвища, я звернулась до перекладу "Ідеології та утопії" (К: Дух і літера, 2005), де на першій сторінці було написання Riceur але, як з"ясувалось, це був переклад з англійської (можливо, мала місце помилка видавництва, оскільки французьке написання в англ. варіанті мало зберегтись). В інших перекладах, з французької "Навколо політики" та "Сам як інший" написано правильно: "Ricoeur". До речі, в перекладі його "Інтелектуальної автобіографії" (К: Дух і літера, 2002) взагалі не зазначено видання, з якого здійснено переклад. (Так що у нас культура перекладу перебуває в гармонії з культурою книговидання).
(Reply) (Parent) (Thread)