?

Log in

“temporary permanent” visa - Про переклад з української та на українську [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

“temporary permanent” visa [Oct. 18th, 2012|10:26 am]
Про переклад з української та на українську

translate_ua

[tryagaine]
Як можна перекласти тип візи “temporary permanent”?
Йдеться про візу в Бразилію, яка видається громадянину Канади.
linkReply